Đại hội Đảng có thay đổi Trung Quốc?

Cập nhật: 10:11 GMT - thứ tư, 14 tháng 11, 2012

Phóng viên BBC so sánh những gì diễn ra tại Trung Quốc bây giờ với giai đoạn trước khi Liên Xô sụp đổ và Đông Âu tan rã.

Chuyên gia về chính trị TQ nói báo cáo chính trị của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào tại Đại hội 18 cho thấy phe thủ cựu còn mạnh.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.